Satut

S  T  A  T  U  T

DUSZPASTERSTWA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ

W  ARCHIDIECEZJI  WROCŁAWSKIEJ

z siedzibą we Wrocławiu przy Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku

§  1

Członkowie Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w pełni akceptują stanowisko Ojca Świętego Benedykta XVI, że nie istnieje żadna sprzeczność pomiędzy zwyczajnym Rytem Rzymskim sprawowanym liturgicznie w oparciu o teksty zawarte w Mszale opublikowanym przez Pawła VI (w roku 1969), a następnie wydanym w dwóch kolejnych edycjach przez Jana Pawła II, a nadzwyczajnym Rytem Rzymskim, w którym celebracje są sprawowane zgodnie z ostatnią przed Soborem edycją Mszału Rzymskiego, opublikowaną na polecenie pap. Jana XXIII w 1962 r., którą posługiwał się Kościół podczas Soboru Watykańskiego II. Są to bowiem dwie formy tego samego Rytu Rzymskiego (por. Summorum Pontificum, art. 1).                  

§  2

Członkowie Duszpasterstwa przyjmują, że „to, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie” i skłania nas, byśmy to chronili jako bogactwo będące owocem wiary i autentycznej modlitwy Kościoła. Czyniąc to budujemy jedność, a równocześnie zachowujemy postawę otwartą wobec kultu sprawowanego zarówno w zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym Rycie Rzymskim (por. List Benedykta XVI do Biskupów, w sprawie  motu proprio Summorum Pontificum).

§  3

Osoby zgromadzone w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej przyjmują bez zastrzeżeń integralne nauczanie Kościoła, pielęgnując wszystko, co jest istotne dla zachowania jego jedności (por. kan. 209 § 1 K.P.K.), uczestnicząc w wyznawaniu tej samej wiary katolickiej, przyjmowaniu sakramentów świętych i posłusznym uznawaniu zwierzchnictwa kościelnego (por. kan. 205 K.P.K.).

§  4

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej może gromadzić katolików, którzy z własnej woli pragną uczestniczyć we Mszach Świętych sprawowanych według nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego, zobowiązując ich do zachowania wszystkich norm prawnych obowiązujących w Kościele Katolickim.

§  5

Katolicy świeccy mogą się stać formalnie członkami Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej składając deklarację uczestnictwa w liturgii i modlitwie Wspólnoty, sprawowanych zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego. Złożenie deklaracji oznacza pełną akceptację przepisów nieniejszego statutu.

§  6

Członkowie Duszpasterstwa w znaczeniu kanonicznym podlegają bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu, który może powierzyć pieczę duszpasterską nad nimi swojemu Wikariuszowi Generalnemu, odpowiedzialnemu za współpracę z duszpasterzem ustanowionym przez samego Arcybiskupa Metropolitę.

§  7

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej przynależy kanonicznie do Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Nad sprawowaniem liturgii i metrykalnymi zapisami udzielanych – w ramach tegoż Duszpasterstwa – sakramentów, a mianowicie: chrztu, bierzmowania i małżeństwa czuwa zawsze Proboszcz Parafii pw. NMP na Piasku, z możliwością zlecenia kanonicznego tejże posługi współpracującemu z nim prawnie ustanowionemu kapłanowi.

§  8

Kapłani, którzy pragną współpracować z Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej nie mogą z zasady wykluczać sprawowania liturgii zgodnie ze zwyczajną formą Rytu Rzymskiego, a więc zgodnie z aktualnymi księgami liturgicznymi.

§  9

Kapłani celebrujący liturgię Mszy św. według Mszału bł. Jana XXIII muszą dobrze znać obrzęd eucharystyczny obowiązujący w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego i z pietyzmem stosować go w praktyce (por. Summarum Pontificum, art. 5 § 4).

§  10

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej, dla zdynamizowania swego posługiwania zainteresowanym, może korzystać z godnej pomocy kanonicznie erygowanych instytutów, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, zwłaszcza tych, które za cel swojej działalności uznają kultywowanie tradycji kościelnej i nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego.

§   11

Omawiane Duszpasterstwo zasadniczo podejmuje w swoim posługiwaniu realizację programu duszpasterskiego, przygotowywanego corocznie przez Komisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Może jednak podjąć również, dostosowaną do potrzeb duchowych swoich członków, szczegółową formację duchową, intelektualną i liturgiczną.

§  12

Formacja duchowa w tym Duszpasterstwie obejmuje: sprawowanie liturgii zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego, spotkania modlitewne w grupach, promowanie tradycyjnych form pobożności, możliwość przyjmowania sakramentów świętych zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego, czynne pielęgnowanie chorału gregoriańskiego,  troskę o obiekty sztuki sakralnej, organizowanie i prowadzenie pielgrzymek.

§   13

Formacja intelektualna w tym pionie duszpasterskim odbywa się poprzez zapoznawanie się ze skutecznymi aktualnie formami ochrony wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów, udział w konferencjach i seminariach, których przedmiotem mogą być zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła i jego historią oraz aktualne problemy  z dziedziny moralności chrześcijańskiej.

§   14

Formacja liturgiczna w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej obejmuje przygotowanie zainteresowanych do uczestnictwa w sprawowaniu Mszy Świętej i sakramentów, zgodnie z nadzwyczajną formą Rytu Rzymskiego, troskę o godną oprawę celebrowanej liturgii, przygotowanie praktyczne do czynnego uczestnictwa w liturgii (nauka ministrantury i innych elementów dialogów wpisanych w obrzędy liturgiczne), naukę śpiewu gregoriańskiego oraz organizowanie wykładów i konwersatoriów obejmujących tematykę liturgiczną.

§   15

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie omawianego Duszpasterstwa jest kapłan, zwany dalej Duszpasterzem, mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego. Duszpasterzowi mogą pomagać w sprawowaniu liturgii i w pracy duszpasterskiej inni kapłani, pod warunkiem jednak, że  uzyskali na to zgodę Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego (por. Summorum Pontificum, art. 10).

§   16

Duszpasterz odpowiedzialny za Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej może opracować – dla duchowego pożytku wiernych – regulamin szczegółowy, określający kanoniczne możliwości współpracy wiernych z posługującymi im duszpasterzami. Regulamin ten, i ewentualne późniejsze w nim zmiany, zatwierdza każdorazowo Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

§   17

Kapłanów odpowiedzialnych oraz z nimi współpracujących w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej może odwołać Arcybiskup Metropolita Wrocławski, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 §   18

Decyzję o zawieszeniu lub rozwiązaniu działalności kanonicznej Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej podejmuje osobiście Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

_______________________________________________________

Nowy Statut i nazwa Duszpasterstwa zostały zatwierdzone

Dekretem Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego

dnia 9 grudnia 2013 roku (L.dz. 1511/2013).