20
maj
2020

Komunikat o zmianie formy spotkań Tradicamp2020

Kochani Księża, kochane Siostry, drodzy uczestnicy dorocznych spotkań Tradicamp! W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, wolontariuszy i wszystkich zaangażowanych oraz biorąc pod uwagę ograniczenia prawne spowodowane stanem epidemicznym ze smutkiem informujemy, iż jesteśmy zmuszeni ograniczyć formę tegorocznych spotkań Tradicamp jedynie do Mszy Świętej rocznicowej Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Świętego Benedykta XVI.

Czytaj całość: http://tradicamp.pl/2020/05/19/komunikat-o-zmianie-formy-spotkan-tradicamp2020/

13
maj
2020

Apel o respektowanie zasad reżimu sanitarnego w kościele

Gorąco apelujemy do tych osób, które za nic mają obowiązujące nakazy, o respektowanie zasad sanitarnych i nieutrudnianie tym samym wypełnianie obowiązków przez odpowiedzialnych za celebracje i przygotowanie liturgii.

W pierwszej kolejności przypominamy o bezwzględnym i prawidłowym noszeniu maseczek na ustach i nosie (nakaz obowiązuje wszystkich od ukończenia czwartego roku życia), o przestrzeganiu dystansu społecznego i prawidłowym przyjmowaniu Komunii św. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad naraża zdrowie i życie nas wszystkich oraz zamyka możliwość uczestnictwa w mszach dla osób, które pragną w możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunkach przebywać i modlić się w przestrzeni kościoła. Obowiązujące zasady są zapisane w naszych ogłoszeniach na niniejszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Osoby, które nie mogą lub nie chcą sprostać reżimowi sanitarnemu i postawionym wymaganiom proszone są, aby pozostały w swoich domach.

13
maj
2020

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA WIERNYCH W LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ

Od 17 maja łagodzimy dotychczas obowiązujące obostrzenia odnoszące się do ilości osób wpuszczanych do kościoła. Ograniczenie sprowadzać się będzie do 250. Jednocześnie obowiązkowe pozostają maseczki dla wszystkich uczestników liturgii od czwartego roku życia, zachowywanie dystansu społecznego oraz specjalne zasady podczas przyjmowania Komunii św. 

Osoby, które uczestniczą w liturgii sprawowanej w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej muszą zapoznać się z zasadami, które należy bezwzględnie zachowywać. Pragniemy, aby obecność na Mszy Świętej była dla wszystkich – kapłana, ministrantów, scholii i wiernych – możliwie najbardziej bezpieczna, stąd wprowadzamy dodatkowe wymagania i ograniczenia.

Ograniczamy liczbę osób uczestniczących we mszy do 250. Należy bezwzględne podporządkować się osobom dbającym o zachowanie porządku.

Usta i nos powinny być zasłonięte przy użyciu maseczki ochronnej. Wymagane jest rozproszenie wiernych w przestrzeni kościołaZachowujemy od siebie odległość dwóch metrów. Wspólnie siedzieć mogą jedynie osoby, które funkcjonują razem w przestrzeni własnego domu/rodziny.

Rodzice z małymi dziećmi nie siadają w ławkach między wiernymi. Proponujemy zająć miejsca w tylnej części kościoła lub w nawie przy zimowej kaplicy (gdzie można z dzieckiem nawet spacerować nie przeszkadzając innym). Rodzice dzieci, które mogą przeszkadzać płaczem, piskami, głośnym gaworzeniem udają się obowiązkowo do zimowej kaplicy, gdzie spokojnie można uczestniczyć we mszy. Należy zdawać sobie sprawę, że z każdego zakątka kościoła, dzięki jego konstrukcji, głos zostaje wzmocniony i przenosi się aż do prezbiterium.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ

Do Komunii św. podchodzimy w rozproszeniu, klękając na długości całego prezbiterium, zachowując od siebie odległość co najmniej dwóch metrów.

Komunię św. możemy przyjmować w starej liturgii w dwojakiej formie: fizycznie, w postawie klęczącej na język oraz na sposób duchowy.

 

Tuż przed przyjęciem Komunii św. twarz trzeba odsłonić w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maseczki.

Po podejściu kapłana unosimy głowę do góry i wysuwamy język układając go tak, aby cały okrywał dolną wargę. Po otwarciu ust należy wstrzymać oddech.

Nie odpowiadamy „Amen”, które należy do całej formuły jaką wypowiada kapłan.

Podczas przyjmowania Komunii św. nie poruszamy głową, ani ciałem.

Kapłan przed udzielaniem Komunii św. i po zakończeniu komunikowania dezynfekuje dłonie oraz rygorystycznie przestrzega przepisów sanitarnych w trakcie obrzędu. Osoby, które nie spełniają przedstawionych wymogów zostaną pominięte!

Komunia duchowa to akt duchowy – modlitewny, którego celem jest wejście w takie zjednoczenie z Panem Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną. Trzeba przy tym wiedzieć i pamiętać, że Komunia duchowa przeznaczona jest wyłącznie dla osób w stanie łaski uświęcającej.

 

ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH oraz PROŚBA O SAKRAMENTY

  • Do zakrystii (kaplicy zimowej) przychodzimy pojedynczo, bez osób towarzyszących, z zachowanie wskazanych odległości między osobami oraz z należycie zakrytymi ustami i nosem.
  • Intencję mszalną należy zanotować wcześniej na kartce w sposób zwięzły, wyraźny wraz z numerem telefonu do kontaktu i przekazać kapłanowi.
  • Kontakt z duszpasterzem możliwy jest także telefonicznie w godzinach jego dyżuru i pracy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej: tel. 71 327 11 12.

*   *   *

Osoby, które nie mogą lub nie chcą sprostać reżimowi sanitarnemu i postawionym wymaganiom proszone są, aby pozostały w swoich domach. Niniejsze zarządzenia proszę przyjąć w duchu posłuszeństwa i odpowiedzialności za zdrowie i życie bliźnich.

2
kwiecień
2020

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii – czytamy w „Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa”, podpisanej przez jej przewodniczącego abp. Stanisława Budzika.

Komisja Episkopatu przestrzega przed samozwańczymi prorokami, którzy w tym czasie podają proste i naiwne „recepty”. „Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia” – czytamy w nocie.

Komisja Nauki Wiary podkreśla: „Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia”.

Abp Stanisław Budzik podkreśla we wspomnianym dokumencie rolę Kościoła jako „sakramentu nadziei”. „W tym trudnym czasie Kościół ma zadanie być „sakramentem nadziei”. Kościół nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią” – czytamy w nocie.

Komisja Episkopatu odnosi się także do kwestii sakramentalnej i miłości bliźniego, która wyraża się przez konkretną pomoc. „Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych” – czytamy w „Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa”. BP KEP

Pełna treść dokumentu:

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboru

Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski, Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

28
marzec
2020

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane

5
październik
2019

Środowe spotkanie ze śpiewem gregoriańskim

 

Wszystkich zainteresowanych chorałem gregoriańskim zapraszamy na cykl spotkań pt. "PO ŁACINIE - NIE PRZEMINIE" w środy o godz. 18:30 w Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej "POD CZWÓRKĄ" (ul. Katedralna 4) - sala nr 15 na pierwszym piętrze. Spotkania mają charakter otwarty. Zaproszenie skierowane jest do mężczyzn i kobiet, bez względu na zdolności muzyczne czy wykształcenie. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 16 października. Szczegóły na plakacie oraz na Facebooku.